Published 7 March 2022
စက်မှုဇုန်ထုတ် လျှပ်စစ်ကားသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖော်ပြခဲ့ရာ
ပိုမိုအသေးစိတ်သိလိုသူများအတွက်
သွားရောက်လေ့လာမေးမြန်းခဲ့သည်များကို
ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။